Kategorier
Uncategorized

Före, under och efter

Hej! Mitt namn är Denise Sjödin och jag gör just nu min praktik på Malmö Universitet och är inne på min femte termin på Produktdesign-programmet. Jag kommer fram till det nya året jobba inom SOPP-projektet och det gör jag för att jag är nyfiken på designforskning. Jag vill dela med mig av mitt egna projekt där vi tog upp några liknande frågeställningar. Projektet nedan utfördes tillsammans med tre andra studenter: Anna Brandt, Jonas Hagberth och Jenny Vestberg.

Under våren var vi en grupp studenter på Malmö Universitet på programmet Produktdesign som arbetade med ett projekt att samla in berättelser från människor om hur deras vardag blivit påverkad under COVID-19-pandemin. Kursen startade bara veckor efter universitetet och stora delar av Sverige blev tvungna att stänga ner och vi ställde oss frågan: går COVID-19-krisen att jämföra och likna med klimatkrisen? Eller rättare sagt: är det såhär framtiden kommer att se ut och kännas?

Utifrån detta såg vi en möjlighet att fråga människor, med upplevelser fortfarande färskt i minnet, hur känns det när frihet inte längre går att ta för givet, när stora delar av ens vardag tvingas omstruktureras på grund av restriktioner och också av ett faktiskt hot ….Hur kommer Sverige, världen och människorna som bor i den att förändras och finns det något av lära av situationen? Och framförallt, hur ska vi förstå att vissa av dessa restriktioner för med sig goda nyheter och hopp för klimatet?

Vi baserade stora delar av vårt projekt på artikeln “Utsläpp minskar kraftigt men är coronaviruset bra för klimatet. Tvärtom, menar forskare: “En skrämmande lärdom”“ skriven av Eskonen, H. (2020). Originalartikel.

Janne Hukkinen (Yle uutiset 2020) skriver om det undantagstillstånd samhället befinner sig i under pandemin och att konsekvensen av det skulle kunna leda till kronisk auktoritet. Han menar att inte ha en tydlig plan eller ett ramverk för klimatförändringarna leder till att vi tvingas följa och leva i krisplaner och lagar som är kontrollerade av staten. Dessa restriktioner och brister på frihet menar han skulle kunna leda till en samhälleligt status som omöjliggör att människor kan leva fullt demokratiska liv.

Vårt huvudfokus var att titta på kopplingen mellan pågående situation i samhället med COVID-19 och hur en omställning till ett fossilfritt samhälle kan komma att se ut.  I samband med detta satte vi upp affischer om vårt projekt där vi bad frivilliga att skicka in bilder och korta texter om hur deras vardag har förändrats. Affischerna sattes bland annat upp i matbutiker och i trapphus.

Affisch som sattes upp i samband med projektet Före Under Efter. Illustration: Anna Brandt.

De tre frågorna vi sökte svar på var:

  • Vilka vanor/beteenden har du ändrat på?
  • Vilka av de nya vanorna/beteendena tycker du om och vill ta med dig från denna kris?
  • Vad har du märkt att du inte saknar/vad har visat sig vara oviktigt för dig?

Dessutom startades ett Instagramkonto där bilderna och berättelserna samlades. Syftet var att skapa en möjlighet att gemensamt visualisera och diskutera ett fossilfritt framtida samhälle genom en gemensam och offentlig plattform.

Romantiserat stilleben eller verklighet?

COVID-19-pandemin och restriktionerna på social distansering skapade svårigheter för oss att engagera och diskutera med människor på ett fysiskt plan. Det var även svårt att skapa deltagande endast genom affischering vilket gjorde att vi fick vända oss till vänner och familjemedlemmar.

I deras berättelser fick vi ta del av natursköna bilder på skogspromenader, odlingsprojekt och stiliserade bilder på stora tomma matsalsbord och joggingskor från hemmaträning. Många skildrade och beskrev en hel del hopp som framför allt handlade om en vardag i lugnare tempo i ett vanligtvis fullspäckat liv. Och även om verkligheten fanns där, dock om än i form av romantiserade stilleben, var det fortfarande verkligheten genom ett Instagram-perspektiv. Med tanke på att vi endast nådde ut med projektet till vänner och bekanta, finns det en risk att denna bild är något begränsad. Vi vet att COVID-19-pandemin har påverkat olika grupper på olika sätt.

Vi behöver skapa rum, fysiska som digitala, där alla typer av röster har möjlighet till att bli hörda. Engagemanget behöver bli större, berättelserna och tankarna bredare och för oss designers; förmågan att mobilisera människor bättre.

Nedan hittar ni projektets Instagramkontot: @foreunderefter


Hi! My name is Denise Sjödin and I am doing my internship at Malmö University where I just started my fifth semester. This semester I will work with the SOPP-project and that is because I am curious about design research. I would like to share a project that I made where we brought up similar questions. The project was done together with: Anna Brandt, Jonas Hagberth and Jenny Vestberg.

During the spring we were four students from the program of Product Design at Malmö University who gathered stories from people about how their everyday life has been affected by the COVID-19 pandemic. The course started only weeks after the university and large parts of Sweden had to shut down and we asked ourselves: can COVID-19 be compared and likened to the climate crises? Or rather: is this how the future will look and feel like?

On this basis we saw the opportunity to ask people, when they still had the experiences fresh in mind, how does it feel when freedom no longer can be taken for granted, when large parts of your everyday life is forced to be restructured due to restrictions but also due to an actual threat. How will Sweden and the world and the people living in it change and will good things come with it? And above all, how will we understand that some of these restrictions will bring good news and hopes for the climate?

The project was mainly based on the article “Emissions are greatly reduced but is the Corona-virus good for the climate? On the contrary, researchers say: “A frightening lesson”“ by Eskonen, H. (2020). Original article

Janne Hukkinen (Yle Uutiset 2020) means that not having a proper plan or framework for the future and climate changes, could lead to us depending on crisis plans and laws controlled by the government. These restrictions and lack of public freedom could possibly lead to a societal status of chronic authoritarianism, not enabling people to live full democratically lives.

Our main focus was to look upon the connection between the current societal situation during COVID-19 and how a readjustment to a fossil free society could look like. In connection with this we put up posters about the project where we asked those who wanted to send us photos and short stories of their changed everyday life. The posters were placed in food stores and in stairwells.

The three questions we sought to receive were:

  • Have you experienced changes in your habits/behaviors ?
  • Which of the new habits/behaviors do you like and want to keep from this crisis?
  • What turned up being unimportant?

Moreover, we created an Instagram account where we gathered the incoming photos and stories. The purpose was to create an opportunity/possibility to co-articulate, visualise and discuss a fossil free, future society.

Romanticised still lifes or reality?

The COVID-19 pandemic and social distancing restrictions created difficulties for us to engage and discuss with people on a social level. It was also difficult to create participation only through posters which made us turn to friends and family members.

In their stories we got to see senical photos of walks in the forest, cultivating projects and stylized pictures of big empty dinner tables and posing sneakers from at-home workouts. Many portrayed a lot of hope which was mainly about everyday life at a slower pace in an usually packed life. And even if the reality was there, still in the shape of romanticised still lifes, the reality was the perspective of Instagram.

We need to create room, physical and digital, where all kinds of voices have the opportunity to be heard. The commitment needs to be greater, stories and thoughts from people wider and for us designers, the ability to mobilize a public better.

Here you can find the Instagram account for the project: @foreunderefter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *